KONYA İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ

KONYA YÖRESEL ÜRÜNLERİN TESPİTİ HAKKINDA DUYURU
(16.11.2016)

 

           14/01/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

           Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” 06/08/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.


             Bu çerçevede, Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince İl müdürlüğünüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin, bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin tespiti amacıyla   Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 2016/2 sayılı Genelgesi gereği   İlimizde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel  ürünler (Gıda,içecek,temizlik ve kişisel bakım ürünleri)  ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerinin İlimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve en fazla üyeye sahip Tüketici Örgütünden Müdürlüğümüze öneri olarak bildirilmesi istenilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak Konya Ticaret Odası Başkanlığı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Çumra Ticaret Odası Başkanlığı, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası, Konya Ziraat Odası Başkanlığı, Kadınhanı Ziraat Odası Başkanlığı, Akşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı öneride bulunmuştur.
            Bildirilen yöresel ürün önerileri ile  üretici ve tedarikçilerinin listeleri aşağıda gösterilmiştir.

           Öneriler hakkında  Parekende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik gereği 04.11.2016 tarihinden itibaren 7 (yedi ) gün içinde İl Müdürlüğümüze itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda  listelerde yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir  belge ibraz edilir.İtirazlar  beş gün içinde karara bağlanır.  Kesinleşen liste  İl Müdürlüğümüz  internet sitesinde (
http://konya.ticaret.gov.tr) ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve ilgili kuruluşlara gönderilir.

           Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.
Konya İli Yöresel Ürünler ile Üretici-Tedarikçiler Listesi için tıklayınız.

 
                                                                                                                                                                              
 Konya Ticaret Müdürlüğü