Kapıdan Satış Yetkisi

KAPIDAN SATIŞ YETKİ BELGESİ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kapıdan Satış Yetki Belgesi Başvurusu Sırasında İstenen Bilgi ve Belgeler Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılmış olup aşağıdaki gibidir.
a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet kapıdan satış yetki belgesi,
b) Tüketicilerin cayma hakkını iletebileceği adres ve telefon bilgileri,
c) Kapıdan satışa konu olacak mal veya hizmetin listesi,
ç) Kapıdan satış yapılması öngörülen il veya iller,
d) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,
e) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,
f) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi,
g) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
NOT: Yukarıda istenen bilgi ve belgeler Ticaret İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilerek "Kapıdan Satış Yetki Belgesi" verilir. Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek satıcı veya sağlayıcıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya yetkili olup, daha önce yapılan denetim raporları ve tüketici şikâyetlerini de dikkate alır. (Yönetmelik, Madde 5/2)
Belgenin Geçerlilik Süresi
Müdürlükçe onaylanan Kapıdan satış Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.
Sözleşme Düzenleme Zorunluluğu
Kapıdan satışlarda, tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
Sözleşmede bulunması zorunlu asgari bilgiler:
a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,
c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,
d) Malın veya hizmetin vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin satış fiyatı,
e) Sözleşme konusu mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler,
f) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,
g) Cayma hakkını belirten en az onaltı punto koyu siyah harflerle yazılan; Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.’ ibaresi.
ğ) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.
h) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.
Sözleşmede belirlenen şartlar, sonradan hiçbir şekilde ve şartta tüketici aleyhine değiştirilmez.
Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.
Cayma hakkını belirten ibarenin sözleşmenin birinci sayfasında yer alması zorunludur.