Garanti Belgesi

MUAFİYET İŞLEMLERİ
Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan, İthalinde Garanti Belgesi İstenecek Maddelere İlişkin İthalat-2013/6 sayılı Tebliğde sayılan ürünlerden;Yeni ve Kullanılmamış Otomotiv ana sanayi ürünleri (otomobil, kamyonet, minibüs, midibüs, tarım ve orman traktörleri ile triportör, skuter, atv, motosiklet v.b.) için Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, bunun dışında yer alanlar mallar için ise, firma merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Muafiyet belgesi müracaat ve onayları  e-imza ile yapılmamaktadır.
 
Muafiyet başvurularında www.ticaret.gov.tr üzerinden herhangi bir başvuru numarası alınmadan, doğrudan ilgili birime başvurulması gerekmektedir.
 
 Muafiyet işlemleri için istenen belgeler:
 
1- Dilekçe,
2- Taahhütname, (aşağıda bir örneği yer alan taahhütnamenin doldurularak firmanın imza sirkülerinde yetkili kişi veya kişiler tarafından ıslak olarak imzalanması gerekmektedir.)
3- Noter tasdikli imza sirküleri,
4- Otomotiv ana sanayi ürünleri için;
Araç trafiğe çıkacak ise:
AT tip onay belgesi varsa bu belgenin bir sureti,
AT tip onay belgesi yok ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan Ulusal Tip Onay belgesinin bir sureti,
Şayet AT tip ve Ulusal Tip Onay belgesi yok ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen TSE ‘den alınan Münferit Araç Uygunluk yazısı sureti,
Araç trafiğe çıkmayacak ise:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen TSE ‘den alınan alınan trafiğe çıkmayacağına dair yazı sureti,
5- Proforma faturanın bir sureti,
6- Firmanın faaliyet alanını gösterir bir belge sureti, (ticaret sicil gazetesi veya ticaret sicil müdürlüğü veya bağlı olduğu odadan alınan faaliyetini gösterir belge, kapasite raporu v.b.)
 
Muafiyet istenen ürün firmanın faaliyet alanı ile uyumlu ve makul sayıda olması gerekmektedir.